Statūti

Biedrības “Eurovision Club OGAE Latvia” statūti

 

1. Biedrības nosaukums

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Eurovision Club OGAE Latvia” (turpmāk – Biedrība).

 

2. Biedrības mērķi

 

2.1. Kļūt par starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa (angl. – Eurovision Song Contest) fanu klubu Latvijā;

2.2. Kļūt par starptautiskās organizācijas „Eirovīzijas dziesmu konkursa fanu apvienota organizācija” (fran. – OGAE) biedru;

2.3. Apvienot un atbalstīt Eirovīzijas dziesmu konkursa fanus Latvijā;

2.4. Popularizēt Eirovīzijas dziesmu konkursu Latvijā un Pasaulē;

2.5. Atbalstīt Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībniekus (mūziķus) no Latvijas un citām valstīm;

2.6. Sadarboties ar līdzīgiem klubiem un biedrībam Pasaulē kopīgo mērķu sasniegšanai;

 

3. Biedrības darbības termiņš

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Ja pieteicējam nav iespējas apmeklēt valdes sēdi, iztaujāt pieteicēja un uzklausīt viņa viedokli valde var arī telefoniski. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās, vai ātrāk ar Biedrības valdes lēmumu;

4.4. Valde var noteikt biedra kandidāta statusu, paredzot ierobežotu biedra tiesību un pienākumu apjomu;

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un būtiski pārkāpj statūtus;

4.6.5. biedrs nodara būtisku kaitējumu (ieskaitot morālo) Biedrībai vai to biedriem;

4.6.6. biedrs ir saistīts ar pretlikumīgām, prettiesiskām, kriminālām darbībām;

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Ja biedra dalība biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam netiek atmaksāta;

4.9. Personai, kuras dalība biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz biedrības īpašumu;

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. piedalīties Biedrības valdes vēlēšanās, kā arī tiesības tikt ievēlētam Biedrības valdes sastāvā;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. ievērot sabiedrībā pieņemtos ētikas normas;

5.2.5. popularizēt Biedrību un aizstavēt tas godu;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4.  Biedrības biedrus, par izcilu ieguldījumu Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā un Biedrības darbībā, Biedru sapulce vai valde var nominēt par Biedrības Goda biedriem, un tie var tikt atbrīvojami no biedru naudas maksas, saglabājot visas Biedrības biedra tiesības. Par atbrīvošanu no naudas maksas lēmj valde;

 

6. Biedrības struktūrvienības

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam. 7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu pa pastu vai pa elektronisko pastu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8. Izpildinstitūcija

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem;

8.2. Biedrības valdes locekļus ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem;

8.2.1. Valdes locekļi var tikt pārvēlēti bez ierobežojumiem;

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu;

8.3.1. Valdes priekšsēdētājs var tikt pārvēlēts bez ierobežojumiem;

8.4. Valdes priekšsēdētājs tiek saukts arī par Biedrības prezidentu (kā to pieprasa līdzīgo Starptautisko organizāciju noteikumi).

8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību sekojoši: valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi; valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību abi kopā;

8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

8.8. Valdes locekļu tiesības, pienākumus un atlīdzības apmēru nosaka atsevišķs nolikums, kuru apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

9. Revidents

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10. Biedru nauda

 

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī EUR 1 (viens) apmērā.

10.2. Biedrības maksa var tikt mainīta ar valdes lēmumu, par to paziņojot visiem Biedrības biedriem.

 

11. Citi noteikumi

 

11.1. Biedrības likvidēšanas un reorganizācijas kārtību nosaka LR „Biedrību un nodibinājumu likums”;

11.2. Biedrības ienākumu kārtību un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka atsevišķs nolikums, kuru apstiprina Biedrības biedru sapulce. Finanšu līdzekļu ienākšana un izlietošana notiek saskaņa ar LR „Biedrību un nodibinājumu likumu”

11.3. Citus noteikumus un kārtību, kas nav noteikti šajos statūtos, nosaka atbilstoši „Biedrību un nodibinājumu likumam”;

11.4. Komunikācija starp Biedrības biedriem un valdi biedru sapulču starplaikā notiek pa elektronisko pastu vai pa telefonu. Paziņojumi var tikt sūtīti pa e-pastu.

Dibinātāji:

/Miroslavs Kodis/

/Gaļina Solodovņika/

Statūti apstiprināti Rīgā, 2014.gada 21.janvārī